skip to Main Content
Fäbodriksdagen som begrepp utgör en regelbundet och mest varje år återkommande öppet forum, en nationell sammankomst, ”Fäbodriksdag”,  för alla som är intresserade och berörda av fäbodkultur, kulturarvet med utmarksbete och levande fäbodbruk samt tillhörande traditioner och sedvänjor.

 

Syftet med denna sammankomst är information, diskussion och öppen dialog kring aktuella och angelägna frågor för fäbodbruket, fäbodbrukarna och fäbodkulturen samt för att träffas under trevliga former. Fäbodriksdagens beslutsmandat utgår enbart från de personer som samlats vid det aktuella tillfället. Det finns ingen formell anknytning till varken förbundet (FSF) eller till någon annan fäbodförening, men fäbodriksdagen kan förstås vid behov adressera beslut eller frågor till dessa eller till annan part i samhället. Fäbodriksdagarna utgör därmed ett fristående forum för tankar och idéer, diskussion, förankring och nätverkande i en bredare krets av fäbodbrukare, aktiva i fäbodrörelsen och tillsammans med andra parter och personer som är intresserade av fäbodbruk och fäbodkulturen med alla dess yttringar, värden och möjligheter, nu och i framtiden.

Fäbodriksdagarna som företeelse har sitt ursprung i den tid några årtionden tillbaka när det inte fanns någon gemensam organisatorisk plattform som förenade de regionala och lokala fäbodföreningarna, den funktion som FSF nu har. Fäbodriksdagen utgjorde därmed ursprungligen det årliga forum när fäbodbrukarna kunde mötas och diskutera övergripande och aktuella frågor och angelägenheter samt ta beslut om eventuellt agerande. Fäbodriksdagarna som forum lever dock fortfarande kvar närmast som en institution, och det genomförs alltså i princip varje år en fäbodriksdag någonstans i landet. Vid varje Fäbodriksdag genomförs också formella s k ”Fäbodriksdagsförhandlingar”.

Vem ansvarar för Fäbodriksdagen?

I enlighet med tidigare Fäbodriksdagsbeslut och i enlighet med stadgarna för FSF så har förbundet numera ett övergripande ansvar för att Fäbodriksdagarna genomförs enligt sed och inarbetad tradition. Detta innebär att FSF i första hand ska följa upp Fäbodriksdagarnas beslut om nästa års genomförande och vid behov föra uppdraget vidare till nästa års arrangörsgrupp. Det finns också enligt tradition en informell turordning där ”stafetten” vandrar runt i de olika delarna av fäbodområdet.  Genomförandet av ett års Fäbodriksdag ska som regel vara förankrad hos en regional fäbodförening eller en eller flera andra lämpliga parter som då i sin tur får det praktiska och ekonomiska ansvaret för genomförandet av det årets Fäbodriksdag. För de som kan vara intresserade av att arrangera en Fäbodriksdag ett kommande år så är det också lämpligt att lansera sin kandidatur i god tid som ett ärende att presentera och diskutera vid en Fäbodriksdag. FSF har också att följa upp sådana beslut vid Fäbodriksdagen som adresserats direkt till förbundet. Fäbodriksdagen genomförs som regel under hösten.

Vad är Fäbodriksdagsförhandlingar?

Vid varje fäbodriksdag ska enligt sed och inarbetad tradition genomföras så kallade Fäbodriksdagsförhandlingar. Dessa förhandlingar ska ha en öppen agenda för aktuella frågor som fäbodbrukarna/deltagarna anser viktiga att belysa och diskutera och som det aktuella mötet beslutar ta upp. Om det är en större frågeställning som man vill försäkra sig om ska tas upp under Fäbodriksdagens (FR) förhandlingar så kan det vara lämpligt med en föranmälan av sådana aktuella frågor eller förslag till Fäbodriksdagen. Det gäller i synnerhet sådana frågor och förslag som kan behöva särskild beredning eller särskilda förberedelser, exempelvis genom ett förberett inslag på Fäbodriksdagen. Det är därför önskvärt att en sådana frågor och förslag inkommer i god tid före genomförandet av FR. Det sker numera enklast genom att skicka in detta till arrangörerna av FR (se aktuell inbjudan). Frågan eller förslaget kan då också läggas ut som förhandsinformation inför FR på FSF hemsida i samband med inbjudan och aktuell information, som därmed också övriga intresserade kan ta del av.

Dessutom ska vid FR även tas beslut om förläggning av eller förberedelser inför nästa års fäbodriksdag och kontakt med nästa års arrangörsgrupp.

 

Back To Top