skip to Main Content
Kullens fäbod, Ånge
Får vid Strömmens gårdsmejeri, Ånge

Fäbodkultur och utmarksbruk i Västernorrland

Ett regionalt nätverk för att skapa kontakter och att sprida information om fäbodkultur och utmarksbruk. En del av Förbundet Svensk Fäbodkultur.

Kontaktperson Margita Sjöberg, Ånge, 070-203 0694
Mejl till kontaktperson i nätverket
Det finns f n inte så många aktiva fäbodbrukare i Västernorrland, och vi har ingen formell regional fäbodförening, men vi avser att tills vidare arbeta genom ett nätverk och med hjälp av en Facebook-sida: Fäbodkultur och utmarksbruk i Västernorrland.
Välkomna att besöka och ansluta till facebooksidan och nätverket!

Fäbodkultur och utmarksbruk kom också att få en särskild länet under hösten 2023, då Fäbodrörelsen genomförde sin årliga Fäbodriksdag i Ånge under helgen 15-17 september. Läs mera om det här.

I ett historiskt perspektiv har det förstås funnits en omfattande boskapsskötsel även i Västernorrland. Det har också legat till grund för en utbredd fäbodkultur och många aktiva fäbodar som lämnat många spår i historien, i landskapet och i det biologiska kulturarvet samt i folkkulturen.
Det är dock en i stora delar undanskymd historik som förtjänar att ytterligare belysas och lyftas fram:
Västernorrlands länsmuseum uppmärksammar fäbodar och fäbodbruk i en kulturhistorisk översikt
 på deras webbplats.
På uppdrag av Riksantikvarieämbetet genomförde Länsmuseet och länsstyrelsen tillsammans Fäbodinventering 1999 Västernorrlands län.
Länsstyrelsen gav 2001 ut en ganska innehållsrik folder med beskrivning av Fäbodar i Västernorrland.
Ånge kommun har sammanställt ett tematiskt häfte om fäbodar och kulturmiljöer i Ånge kommun som bilaga till sin översiktsplan.

Med tiden, med fördjupade undersökningar och med bättre undersökningsmetoder kommer det fram allt fler belägg för boskap och tamdjurshållning även i Västernorrland redan under förhistorisk tid. Det är förstås logiskt om man också beaktar känd dokumentation från Jämtland samt övrig dokumentation från Skandinavien. Vad gäller Västernorrland så finns det indikationer på tamboskap och odling från bondestenåldern, omkring 3500-3000 år f kr. Det finns tydliga tecken på boskapsskötsel, betesdrift och odling från bronsåldern genom benfynd och pollenundersökningar, omkring 1800-500 år f kr. Detta framgår tillsammans med mycket av intressanta fakta ur skriften ”Forntid i Västernorrlands län. En historik över arkeologiska undersökningar under drygt 330 år” av Peter Persson och på uppdrag av Länsmuseet och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Framväxten av odling och boskapsskötsel under och från neolitikum (bondestenåldern) skedde förstås parallellt med en kvarvarande jägar- och samlarkultur. Alla dessa våra kulturbärande aktiviteter lever ju faktiskt fortfarande kvar ute i bygderna in i vår moderna tid. Det utgör alltså delar av våra levande kulturarv och de kvarvarande kulturbärarna förvaltar en traditionell kunskap och bedriver ett sedvanebruk som faller inom ramen för skydd i enlighet med konventionen om biologisk mångfald, artiklarna 8j och 10c.

Utifrån dessa redogörelser och utgångspunkter kan man också se behovet av att utveckla och fördjupa perspektiven och diskussionen kring vad som egentligen utgör och inryms inom Västernorrlands och hela det nordsvenska områdets ursprungliga kulturer och näringar. Det finns brister vad gäller omvärldens och dagens ofta urbana perspektiv och ibland otillräckliga kunskaper om den svenska landsbygdens faktiska kultur och historia, och det gäller fortfarande inte minst för Norrland. Det är nödvändigt och avgörande att ha en faktabaserad och gemensam kunskap kring historieberättelsen som utgångspunkt för det fortsatta arbetet med säkerställande av kulturella värden och möjligheterna för dessa traditionella kunskaper att bestå inför framtiden. Alla dessa ursprungliga kulturer och näringar med deras historiska värden måste synliggöras och ges legitimitet för en erforderlig behandling i politiken och en högre status i samhället, inte minst när det gäller bemötandet från statsförvaltningen.

Meddela oss gärna förslag eller synpunkter på ovanstående presentation. Eller annan aktuell och intressant information och kontakter rörande fäbodkultur och utmarksbruk i Västernorrland som vi kan tillfoga denna kor

Back To Top