skip to Main Content

Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Det utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel.

Naturen har alltid varit grunden för människans överlevnad på jorden. Vi har i alla tider använt den och därmed även – medvetet eller omedvetet – påverkat den. Denna påverkan har lämnat spår som kan läsas även efter själva bruket upphört. Allt från hela landskap och naturtyper till en enskild äppelsort kan berätta om hur människan levt och verkat.

Biologiskt kulturarv uppfattas ibland felaktigt som synonymt med biologisk mångfald. Biologisk mångfald omfattar all variationsrikedom bland levande organismer medan biologiskt kulturarv är den del av den biologiska mångfalden som är resultatet av människans brukande och som därmed berättar något om människan.

Även människans historia synliggörs
Begreppet biologiskt kulturarv bidrar till att synliggöra den del av människans historia som kan utläsas i växter och djur. Det bidrar också till att synliggöra hur människan skapat förutsättningar för landskapets biologiska mångfald – och hur fortsatt brukande behövs för att bevara mångfalden.

Det biologiska kulturarvet berättar om landskap och brukningsformer som kan vara fattiga på andra spår och källmaterial, som fjäll, myrmarker, bete och slåtter. Sammantaget utgör det biologiska kulturarvet en betydelsefull del av vårt kulturarv – ett levande arkiv som bär berättelser om människans sätt att nyttja naturen.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Back To Top