skip to Main Content

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Livsmedel

2022-12-01 Från och med hösten 2022 kan djur tillåtas att slaktas på den jordbruksanläggning som de kommer ifrån. Utförlig information och vilka regler som gäller finns på Livsmedelsverkets hemsida. Eldrimner har i många år drivit denna fråga och även på deras hemsida finns information om vad som nu gäller: Ökade möjligheter till slakt på gård.

2022-09-25 Eldrimner driver våren 2022 till våren 2023 ett projekt där de tillsammans med fem gårdar undersöker och testar metoder för framställning av säker obehandlad (opastöriserad) mjölk. För utbildningsinsatser, handledning och kompetens inom området svarar veterinär Anna Catharina Berge. Hon har lång erfarenhet från USA och Europa där hon arbetat med att utbilda både producenter och konsumenter. Tillsammans med forskaren Ton Baars har hon medverkat i olika studier på ”raw milk”. Birgitta Sundin, Branschansvarig mejeri på Eldrimner är projektledare.
Läs mer på Eldrimners hemsida
Här kan du även se Birgitta Sundins bildspelspresentation som hon framförde på Fäbodriksdagen i Älvdalen 23-25/9 2022.

2022-09-03 Efter ett ihärdigt arbete under flera år har nu Fäbodförbundet kunnat varumärkesskydda ordet Fäbod. Radio Jämtland var tidigt ute med att rapportera – ta del av nyheten här

2022-01-31 Den sedan flera år pågående kampen för att fäbodbrukarna ska ha rätt till begreppet ”fäbod” i sin produktförsäljning fortsätter och har senaste tiden aktualiserats genom inlägg på ledarsidan i DT och av engagerade personer på Facebook. FSF:s sekreterare har därför sammanställt ett kortfattat historiskt dokument över den mångåriga processen gentemot först Melkers Chark och sedan mot Leksandsknäcke. Sammanställningen kan läsas här. En artikel från 2013 i tidningen Filter med rubriken ”Snålskjutsen” som belyser ämnet är också intressant.

2021-10-10 I september sändes programmet ”På sommaren flyttar de till fäboden” i SR Meny och på Matkults hemsida finns en massa matnyttigt om mat från förr med en egen sida för fäbodbrukets mat.

2021-04-30 Eldrimners fäbodprojekt som löpt mellan åren 2019 – 2021 har nu avslutats. I projektet har genomförts skilda aktiviteter som kurser, nätverksträffar och en studieresa. Som avslutning tog man också fram en kort film om ”Fäbodbruk – en hållbar matproduktion”  Se också vidare i  slutrapporten och den övriga dokumentationen från Fäbodprojeket.

2021-04-25 Som en del i Eldrimner fäbodprojekt (2019-2021) har man också genomfört och redovisat en intressant litteraturstudie om fäbodprodukternas mervärden: Fäbodlandskapets terroir och omega 3‐fettsyror i fäbodprodukter

2021-02-23 Länkar till Eldrimners filmer på Youtube Att ta till vara löpmage och Att använda löpvatten. Från workshop på Fäbodriksdagen i Klövsjö september 2020.

2021-01-05 Remissvar Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) omlivsmedelshygien (diarienummer 2019/04035)

2020-10-05 ”Underlätta vardagen för fäbodar med livsmedelsproduktion!” Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) gör i ett uttalande angående villkoren för livsmedelsproduktion och hantering av livsmedel på fäbodarna en stark markering av behovet av konkreta förbättringar och insatser för att underlätta för fäbodbrukarna. Mycket snack och lite verkstad är vad fäbodbruket i Sverige utsätts för. Alla superlativ i utredningar, remissvar etc om vikten av fäbodbruket måste följas av handling. De
ersättningar, utlysningar och projektstöd som finns att söka för fäbodbruket följs av åtaganden som gör att goda intentioner ”äts upp” och försvårar för en verksamhet och kulturform som har anor sen urminnes tid. Förenkla och anpassa det många gånger orimliga regelverket och underlätta vardagen för fäbodbrukandet. Läs hela uttalandet här

2020-06-02 Referat från fördjupningskursen i ystning vid Eldrimners mejeri i Ås i januari, med franska Ivan Larcher som lärare.

2020-01-20/21 Fördjupningskurs i ystning, Eldrimners mejeri i Ås, väster om Östersund. Se annons.

2019-11-19/20  Kurs i ystning för fäbodbrukare, vid Eldrimner i Ås, väster om Östersund. Se annons

2019-11-08
Lästips: Artikeln Fäbodens matkultur, publicerad i Biodiverse Nr 2 2019. I artikeln kan du bland annat ta del av intressanta jämförelser med Norge, en beräkning av energibalansen vid en hypotetisk fäbod och läsa om skogsbetets värde för den biologiska mångfalden.

2019-10-19 ”Striden om Myhrbodarna sätter fingret på konflikten mellan centralisering och det småskaliga” – Krönika i Östersundsposten.

2019-10-16 Nätverksträff för fäbodbruk på Högbo Bruk i Sandviken den 16/10.
Årets Särimner, matmässa för småskaligt mathantverk, genomförs på Högbo Bruk utanför Sandviken i Gästrikland. Gävleborgs län den 15-17 oktober. I samband med detta arrangeras nu också en särskild nätverksträff för fäbodbrukare den 16/10. Huvudfokus för nätverksträffen är hur vi kan arbeta för att utveckla mjölkförädlingen på fäbodar samt finna, inspirera och stötta aktiva, nya och blivande fäbodbrukare. En sammanfattning av gruppdiskussionerna på nätverksträffen för fäbodbrukarna samt ett sammandrag från seminariet om obehandlad dryckesmjölk finns nu också att tillgå.

Förbundet Svensk Fäbodkultur har lämnat sitt stöd för det fäbodprojekt som Eldrimner nu genomför med flera olika insatser under 2019 och 2020 i syfte att förbättra möjligheterna fär fäbodföretagarna, underlätta för generationsväxling samt att utveckla fäbodnäringen och svensk landsbygd. Vi vill därför uppmana de som har intresse och möjlighet bland aktiva och blivande fäbodbrukare samt övriga intresserade att ta del av dessa insatser och nu närmast den kommande nätverksträffen på Högbo Bruk.

2019-06-11 Fäbodbruket var historiskt ett självgenererande jordbruk som levererade livsmedel med minimal åverkan på miljön. Fäbodbruket förvaltar ett levande kulturarv och traditionell kunskap. Det gäller inte minst inom livsmedelshanteringen vilket nu blir belyst i ett temanummer av tidningen Mathantverk nr 2 sommar 2019, utgiven av Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk. Läs vidare i särtryck om Fäbodarna

2014-11-10
Remissförslag från Livsmedelsverket 141030 angående förslag till undantag från vissa krav för fäbodföretagares direkta leveranser av små mängder obehandlad mjölk till enskilda… FSF remissvar 141110

2014-03-13
Doktorsavhandling: Effekter av utmarksbete och betespreferenser på mjölkkvalitet
Norsk doktorspromovering av Hanne Sickel vid BioForsk för ett arbete om mjölkkvalitet vid säterbruk Avhandlingen har titeln: ”Effekter av utmarksbeite og beitepreferanser på melkekvalitet i seterregionen”.
Arbetet har utgått från utmarksbete och betesväxternas betydelse för mjölkkvaliteten från fjällområdet. Resultaten visar att mjölken har en fördelaktig sammansättning med bland annat ett relativt högt innehåll av de nyttiga fettsyrorna alfalinolensyra (omega 3) och konjugerad linolsyra (CLA). Läs mera om Hanne och hennes arbete på hemsidorna hos BioForsk
samt hos Norsk Seterkultur http://www.seterkultur.no/

2014-02-03
Utredning om användning av ordet FÄBOD i marknadsföringen.
Efter motioner och beslut på LRF Riksförbundsstämma har gjorts en utredning av det juridiska utrymmet att använda ordet Fäbod i marknadsföringen, se vidare nyheten här!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Back To Top