skip to Main Content

Ny rapport om naturbetesmarker

Anna Jamieson från föreningen Naturbeteskött i Sverige har tillsammans med Anna Hessle från Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en kunskapsöversikt om de hinder och möjligheter, ur ett lantbrukarperspektiv, som finns för att öka antalet nötkreatur, får och hästar på svenska naturbetesmarker och därmed den betade arealen. Rapporten heter ”Hinder och möjligheter för ökad naturbetesdrift ur ett lantbrukarperspektiv – en kunskapsöversikt”.
FSF har även skrivit ett PM till denna rapport, som tyvärr inte fått så stort genomslag som önskats i själva rapporten, men som kommit och kommer till användning även i andra sammanhang för att belysa hinder och möjligheter för ett ökat naturbete, samt även för att definiera begreppen skogsbete/naturbete/naturmarksbete/utmarksbete.

Back To Top