skip to Main Content

FSF i möte med KOM om EU:s Naturdirektiv

Förbundet Svensk Fäbodkultur var inbjudet att delta vid ett bilateralt möte mellan Sverige och EU-kommissionen den 4 november på Naturvårdsverket i Stockholm om genomförandet av EU:s Naturdirektiv i Sverige. Se inbjudan här. FSF deltog genom Kenneth Johansson (ordf) och Carin Gisslén-Schönning (sekr). Kommissonens företrädare från Generaldirektoratet för Miljö, representerades av mr Nicola Notaro, enhetschef för naturvård, samt av ms Sophie Ouzet, ansvarig för policyfrågor på enheten för naturvård.

FSF fick inledningsvis möjlighet att lyfta fram några synpunkter. Dessvärre var det begränsat med tid till förfogande men vi kunde ändå genom Kenneth och utifrån några av bilderna ge vårt inspel till dagens diskussioner: ” – Förbundet Svensk Fäbodkultur är en riksorganisation som tillvaratar fäbodbrukarnas intressen. – För mig är fäboden en modell för framtiden, för det hållbara samhället. – Möjligheterna för utveckling är stora, men utmaningar finns, bl.a hur vi säkerställer fäbodkulturen inför framtiden. – Vi behöver gemensamma mål och resurser för att bevara den biologiska mångfalden och fäbodkulturen, samt leva upp till FN:s konventioner på området (CBD 8j+10c)”

Avslutningsvis etablerades direktkontakt och vi överlämnade till kommissisonens representanter den faktabärande informationen ur vår särskilt framtagna presentation för detta tillfälle rörande fäbodarnas historia, utveckling och framtida behov och möjligheter. Presentationen i sin helhet översänds till kommissionen digitalt. Presentationen i sin helhet finns också att ta del av här.

Back To Top